EU Taxonomie

The Green Deal, ESG, CSRD….. het begint allemaal met het raamwerk: de EU Taxonomie

De nieuwe groene standaard

Sinds 1 januari 2022 is de EU Taxonomie, een sleutelcomponent van de Europese Green Deal, van kracht. Deze regelgeving is bedoeld om investeringen in écht duurzame projecten te stimuleren en greenwashing tegen te gaan. Dit artikel verkent de inhoud, werking en impact van de Taxonomie op het bredere economische en financiële landschap in Europa.

Wat is de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie is een gedetailleerd classificatiesysteem dat beoordeelt of economische activiteiten duurzaam zijn. Dit systeem helpt investeerders duurzame activa te identificeren en stelt nieuwe rapportageverplichtingen voor bedrijven en financiële marktdeelnemers vast.

Waarom de EU Taxonomie?

De Taxonomie dient als een leidraad om de doelstellingen van de Europese Green Deal, zoals koolstofneutraliteit tegen 2050, te bereiken. Door investeringsbeslissingen te beïnvloeden en door transparantie in financiering te bevorderen, beoogt de Taxonomie een verschuiving in kapitaalstromen naar duurzame investeringen.

Rapportageverplichtingen: wie en wat

De verplichtingen onder de Taxonomie treffen:

 • Bedrijven onder de CSRD: Dit zijn grote ondernemingen die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:
  1. Meer dan 250 werknemers.
  2. Een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro.
  3. Een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.

Deze criteria zorgen ervoor dat een substantieel aantal bedrijven in Europa, waaronder tussen de 3.000 en 6.000 in Nederland, onder deze richtlijn valt.

 • Financiële Marktdeelnemers (SFDR): De SFDR richt zich op een breed scala aan financiële marktparticipanten. Echter, de Taxonomie specificeert diegenen die financiële producten met ‘duurzame eigenschappen’ aanbieden, zoals gedefinieerd in artikel 8 en 9 van de SFDR.

MKB-bedrijven of niet-financiële instellingen die niet onder de verplichte rapportagecriteria vallen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig te rapporteren op de EU Taxonomie. Dit stelt hen in staat hun inzet voor duurzaamheid aan te tonen.

De EU Taxonomie vereist dat de betrokken partijen rapporteren over:

 • Het percentage omzet uit economische activiteiten die overeenstemmen met de Taxonomie.
 • Het percentage CapEx (kapitaaluitgaven) en OpEx (operationele uitgaven) dat in lijn is met de Taxonomie.

De zes milieudoelstellingen van de EU Taxonomie

De Taxonomie beoordeelt economische activiteiten aan de hand van zes milieudoelstellingen. Elke activiteit moet aan tenminste één doel bijdragen zonder ernstige schade toe te brengen aan de andere en voldoen aan sociale minimumcriteria. Deze doelstellingen omvatten:

 1. Mitigatie van klimaatverandering: Gericht op het verminderen van broeikasgasemissies en het verhogen van de energie-efficiëntie.
 2. Adaptatie aan klimaatverandering: Activiteiten die de veerkracht tegen de impact van klimaatverandering verhogen.
 3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene rijkdommen: Bevorderen van efficiënt watergebruik en bescherming van aquatische ecosystemen.
 4. Overschakeling naar een circulaire economie: Stimuleren van hergebruik, reparatie, recycling en verminderen van afval.
 5. Preventie en bestrijding van verontreiniging: Activiteiten die milieuverontreiniging verminderen of voorkomen.
 6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen: Inspanningen om natuurlijke habitats en soorten te behouden en te herstellen.

Wat zijn de voordelen van EU-Taxonomie voor bedrijven?

Bedrijven die voldoen aan de Taxonomie kunnen toegang krijgen tot groene financiering, hun reputatie verbeteren en inspelen op de groeiende vraag naar milieu-, sociale en governance (ESG)-beleid van aandeelhouders en toezichthouders. Dit kan leiden tot lagere financieringskosten en verbeterde investeringsvoorwaarden.

De weg vooruit

De EU Taxonomie is een instrument voor economische transformatie. Door de criteria toe te passen, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, maar ook hun marktpositie versterken in een steeds duurzamer bewuste economie. Voor adviseurs en consultants, zoals Seventrees, biedt de Taxonomie kansen om klanten te begeleiden bij deze belangrijke overgang.

Belangrijke overwegingen

 • Implementatie: De uitdaging ligt in de implementatie van deze criteria, vooral voor complexe en grensoverschrijdende activiteiten.
 • Technische Screeningcriteria: De Taxonomie voorziet in gedetailleerde technische criteria om te bepalen of een activiteit duurzaam is. Deze criteria worden voortdurend bijgewerkt om wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te weerspiegelen.
 • Gevolgen voor Beleggers: Beleggers moeten rekening houden met de Taxonomie bij het maken van investeringsbeslissingen, vooral gezien de toenemende focus op duurzaamheid en transparantie.

Conclusie

De EU Taxonomie is een cruciaal onderdeel van de Europese strategie om een duurzame toekomst te bevorderen. Door heldere en haalbare criteria te stellen, helpt het bedrijven en investeerders bij het navigeren in de groene transitie. Voor bedrijven en financiële instellingen is het essentieel om de vereisten en implicaties van de Taxonomie te begrijpen en te integreren in hun strategieën.

Meer weten?

Wil je meer weten of een keertje sparren over de EU Taxonomie of andere zaken op het gebied van ESG? Neem dan contact op, dan maken we een afspraak.

 

 

Over Tim van der Meulen
Tim van der Meulen
Met een achtergrond in Data Science, Rechten en ervaring als ondernemer, benader ik mijn rol als Business Analist met een brede blik. Deze combinatie van kennisgebieden heeft mij geholpen om data in verschillende contexten te zien en te gebruiken voor het oplossen van complexe vraagstukken. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in het vertalen van data naar strategische inzichten en acties, en ik word gedreven door het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Kernwoorden die mij omschrijven zijn: pragmatisch, strategisch denkend, en gericht op samenwerking.